ITA 2024

[ux_text line_height=”1.85″]
 1. โครงสร้าง
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
 3. อำนาจหน้าที่
 4. ข้อมูลการติดต่อ
 5. ข่าวประชาสัมพันธ์
 6. Q&A
 7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
 9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ 
 13. E–Service
 14. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 15. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 21. การขับเคลื่อนจริยธรรม 
 22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
[/ux_text]