กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

ผู้อำนวยการกลุ่ม 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)  
               หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล               
     หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
         เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา

          กศ.ม.(การสอนศิลปศึกษา)           
             กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)             
        หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
หัวหน้างานหลักสูตรปฐมวัย
งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา SET
      งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม       
     เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์         

       ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
          นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา          กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
     งานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง
        เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ 

 

                   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา   ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 
เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล 

กศ.ม.(การบริหารหารศึกษา)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
               ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนา                ระบบประกันคุณภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
  และประเมินผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร

       กศ.ม. มัธยมศึกษา(การสอนวิทยาศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แเทคโนโลยี 
                เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา 
                เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เครือข่ายการศึกษากรมหลวงชุมพร

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา     ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานพื้นที่นวัตกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่

            กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
         ปฏิบัติงานหน้าที่ในโครงการปฐมวัย 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                      และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                 (สาระนาฎศิลป์)                                            เครือข่ายการศึกษาวังจันทร์
                 

ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา 

กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปฏิบัติงานพัฒนาระบบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี)
เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

ปฏิบัติงานธุรการ