Video สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินผู้บริหาร

ปฏิทินการใช้ห้องประชุม Zoom สพป.ระยอง เขต2

 

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ งานบุคคล

เอกสารประกอบการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ

การอบรมผู้บริหาร (10 มีนาคม 2566)

                     บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารกับ ว PA

                     การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะปัจจุบัน

การอบรมข้าราชการครู

                     การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     การขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                     แนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ 8 ตัวชี้วัด ในการบันทึกวิดีทัศน์

                     แผนการจัดการเรียนรู้

                     การใช้งานระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

                      เทคนิคการถ่ายวีดีทัศน์บันทึกการสอนและแรงบันดาลใจ 

                                            วิธีการติดตั้งโปรแกรม Format Factory

                                            โปรแกรม Format Factory

ข่าว/ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประกาศประกวดราคา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้า

รายงานการเงิน

 

 

VDO น่าสนใจ