การยืมเงิน การเบิกเงิน โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ.

การยืมเงิน

1.บันทึกขออนุมัติยืมเงิน  (จำนวน 1 ฉบับ)  ดาวน์โหลด

2.สัญญาการยืมเงินฉบับจริง (จำนวน 2 ฉบับ)  ดาวน์โหลด

3.รายละเอียดหลักสูตรที่ลงทะเบียนหรือกำหนดการอบรม
(แนบเฉพาะหน้าแรกของหลักสูตร และหน้าที่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เท่านั้น)

4.บันทึกขออนุมัติไปราชการ  (จำนวน 1 ฉบับ)

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1365/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560
เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ

 

การรับเงิน สพป.รย.2 จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมโดยตรง


เมื่ออบรมเสร็จสิ้นให้รีบดำเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืม

หลักฐานชดใช้เงินยืม

1.แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ดาวน์โหลด

 

ตัวอย่าง

 

 

3.ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

 

ตัวอย่าง

 

 

 การเบิกเงินโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ดาวน์โหลด